Vrienden

Home

Museumcollectie

Informatie

Groepsarrangementen

Contact

Kinderen

Activiteiten

Museumtuin

Bezoekvoorwaarden van het Fruitteeltmuseum


Inleiding

Het Fruitteeltmuseum zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumgebouw, museumtuin en de door het Fruitteeltmuseum georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten overeenkomstig de wens van de bezoeker te laten verlopen. Het Fruitteeltmuseum zal zich zoveel mogelijk inspannen eventuele overlast of ongemak voor de bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen.


Algemene bepalingen: definities

Artikel 1.1
Onder 'het museum' en het Fruitteeltmuseum wordt verstaan de organisatie die het museumgebouw beheert en exploiteert, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, de directie, locatiemanager, gastheren en vrouwen en overige museumfunctionarissen die bevoegd zijn namens deze organisatie op te treden.

Artikel 1.2
Onder 'het museumgebouw' wordt verstaan het geheel van ruimten (bebouwd en onbebouwd) dat onder de rechts- of beheersbevoegdheid van de directie van het Fruitteeltmuseum valt, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, tentoonstellingszalen, fruitarium, museumcafť, museumwinkel terras, overige buitenruimte, depot en dependances.

Artikel 1.3
Onder `bezoeker' wordt verstaan eenieder die op enigerlei manier, al dan niet (in)direct met het Fruitteeltmuseum een overeenkomst sluit met als doel het museumgebouw en de museumtuin te betreden en/of een tentoonstelling te bezoeken of een activiteit bij te wonen die door het Fruitteeltmuseum wordt georganiseerd voor de reguliere bezoeker tijdens openingstijden.

Artikel 1.4
Deze algemene Bezoekvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen het Fruitteeltmuseum en een bezoeker. De voorwaarden zijn niet van toepassing op bijzondere activiteiten buiten de reguliere openingstijden en/of gericht op andere dan de reguliere bezoeker, zoals in het geval van zaalverhuur, horecacatering en dergelijke.


Kaartverkoop, aanbiedingen en prijzen

Artikel 2.1
Alle door het Fruitteeltmuseum gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie zijn niet vrijblijvend. Het Fruitteeltmuseum aanvaardt aansprakelijkheid voor eventuele door het museum zelf gemaakte fouten in aan de bezoeker gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie. Deze aansprakelijkheid geldt alleen voor het eigen informatiemateriaal dat binnen het museum aanwezig is op het moment van de aanspraak, dan wel recent door of namens het Fruitteeltmuseum is verspreid. Het Fruitteeltmuseum is niet aansprakelijk voor fouten die te wijten zijn aan opzet, schuld of nalatigheid van derden.

Artikel 2.2
De bezoeker is te allen tijde verplicht desgevraagd het toegangsbewijs en enige kaart of voucher die recht geeft op korting op de toegangsprijs te tonen aan als zodanig kenbare functionarissen, suppoosten daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt.

Artikel 2.3
De potentiŽle bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs voordat hij het museumgebouw betreedt.
Indien een potentiŽle bezoeker geen gebruik maakt van het vooraf gekochte toegangsbewijs is dit voor eigen rekening en risico van de bezoeker; dit is ook het geval indien het toegangsbewijs alleen geldig is voor een bepaalde tijd en/of datum. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. Er vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats. De betaalde toegangsprijs kan evenwel gerestitueerd worden indien omstandigheden buiten de invloed van de koper hiervan het museumbezoek onmogelijk maken, dit echter ter beoordeling door de directie.

Artikel 2.4
De potentiŽle bezoeker kan de toegang tot het museumgebouw en de museumtuin worden ontzegd wanneer blijkt dat het toegangsbewijs, de kortingskaart of de voucher niet is verkregen van het Fruitteeltmuseum of een daartoe door het Fruitteeltmuseum bevoegd verklaarde instantie.

Artikel 2.5
Het Fruitteeltmuseum restitueert de door de bezoeker daadwerkelijk betaalde toegangsprijs uitsluitend indien de bezoeker het museumgebouw en de museumtuin voortijdig moet verlaten wegens een onaangekondigde oefening in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbo-wet), alsmede in het geval van een werkelijke calamiteit waardoor het museumcomplex geheel of gedeeltelijk wordt ontruimd.


Verblijf in het museumgebouw

Artikel 3.1
Gedurende het verblijf in het museumgebouw en de museumtuin dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte activiteit geldende regels van fatsoen te gedragen. De bezoeker is tevens verplicht de door als zodanig kenbare functionarissen van het Fruitteeltmuseum, gastheren/vrouwen daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen.
Indien naar het redelijk oordeel van een daartoe bevoegde functionaris van het

Fruitteeltmuseum, die als zodanig herkenbaar dient te zijn, de bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de bezoeker de verdere toegang tot het museumgebouw en de museumtuin worden ontzegd, zonder dat de bezoeker enig recht heeft op vergoeding van de kosten van het toegangsbewijs of eventuele andere gemaakte kosten.

Artikel 3.2
Ouders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte kinderen. Leraren en begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen begeleide groepsleden.

Artikel 3.3
Het is de bezoeker onder meer verboden om in het museumgebouw en de museumtuin:

a. aan derden goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;

b. andere bezoekers opzettelijk en langdurig de weg te versperren of het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren;

c. andere bezoekers te hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door het gebruik van mobiele telefoons, walkmans of andere bronnen van geluidsoverlast; het gebruik van dergelijke apparatuur kan in bepaalde ruimtes door het Fruitteeltmuseum evenwel expliciet worden toegestaan;

d. (huis)dieren mee te nemen, tenzij deze in bepaalde ruimtes expliciet worden toegestaan of wanneer het (blinden)geleidehonden betreft en deze een bezoeker met identificatiepas begeleiden;

e. te roken in alle besloten ruimtes, anders dan in de daartoe bestemde en door middel van pictogrammen of tekst aangeduide ruimtes;

f. etenswaren en consumpties mee te nemen in de besloten ruimtes van het museumgebouw;

g. naar het oordeel van een als zodanig herkenbare functionaris van het Fruitteeltmuseum gevaarlijke voorwerpen of stoffen mee te nemen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, wandelstokken, paraplu's of grote tassen, natte jassen; deze kunnen worden opgeborgen op een door het Fruitteeltmuseum aan te wijzen plaats;

h. tentoongestelde objecten en tentoonstellingsmateriaal als vitrines, belichting, schotten en dergelijke aan te raken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan. Ouders of begeleiders van kinderen dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen meegebrachte kinderen. Kleine kinderen dienen aan de hand te worden gehouden; evenzo zien leraren en begeleiders van groepen erop toe, dat de door hen begeleide groepsleden de tentoongestelde objecten niet aanraken.

Artikel 3.4
In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid van personen of de collectie zulks redelijkerwijze vereist, kan een leidinggevende functionaris van het

Fruitteeltmuseum, die als zodanig herkenbaar dient te zijn, inzage verlangen in de door de bezoeker meegevoerde (hand)bagage. Indien dit noodzakelijk wordt geacht, kan speciaal opgeleid en getraind personeel de bezoeker bovendien verzoeken bij het betreden of het verlaten van het museumcomplex mee te werken aan een veiligheidsfouillering. De potentiŽle bezoeker wordt voor het betreden van het museumcomplex gewaarschuwd dat deze maatregel van kracht is.

Artikel 3.5
Anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van het Fruitteeltmuseum is het de bezoeker verboden om foto-, video- en filmopnamen te maken waarbij gebruik wordt gemaakt van lampen, flitsapparatuur en statieven.
Voorts is het verboden, anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van het Fruitteeltmuseum deze foto-, video- en filmopnamen openbaar te maken dan wel te vermenigvuldigen, op welke wijze en met welk medium dan ook, en met inbegrip van elektronische media.

Artikel 3.6
Het museum kan aan de bezoeker die tijdens een of meerdere vorige bezoeken aan een Nederlands museumcomplex een voorwerp opzettelijk heeft beschadigd, of op andere wijze de vrees voor beschadiging wettigt, de toegang tot het museumgebouw voorgoed of voor een bepaalde periode ontzeggen; het museum kan in ieder geval deze bezoeker bij al zijn bezoeken onderwerpen aan de maatregelen als genoemd in artikel 3.4 van deze Bezoekvoorwaarden.
Het besluit tot ontzegging van de toegang moet deze bezoeker onverwijld en gemotiveerd worden bekendgemaakt, zo mogelijk schriftelijk.


Klachten en reclamering

Artikel 4.1
Het Fruitteeltmuseum zal al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumgebouw of de door het Fruitteeltmuseum georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten overeenkomstig het gepubliceerde aanbod te laten verlopen; hieronder valt ook de verplichting het publiek zo goed mogelijk te informeren over gehele, gedeeltelijke of vervroegde sluiting van het museumgebouw en/of door het Fruitteeltmuseum georganiseerde tentoonstellingen. Voorts informeert het Fruitteeltmuseum het potentiŽle publiek over hinder veroorzakende onderhoudswerkzaamheden, verbouwingen of het (her)inrichten van ruimtes. De bezoeker kan hieraan nimmer een recht op schadevergoeding ontlenen.


Artikel 4.2
Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende, niet door het Fruitteeltmuseum te vermijden, klachten en omstandigheden, en leiden derhalve nimmer tot enige verplichting tot schadevergoeding door het museum aan de bezoeker:

a. klachten die betrekking hebben op het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van het Fruitteeltmuseum;

b. klachten die betrekking hebben op het gedeeltelijk gesloten zijn van het museumgebouw, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen;

c. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest;

d. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, een verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes;

e. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het museumgebouw.

Artikel 4.3
Klachten over en verzoeken tot terugvordering inzake de overeenkomst tussen het Fruitteeltmuseum en de bezoeker dienen binnen zes weken nadat het bezoek heeft plaatsgevonden, schriftelijk het Fruitteeltmuseum te bereiken. Klachten en verzoeken tot reclame die na deze termijn worden ingediend worden niet in behandeling genomen.
Artikel 4.4
Het Fruitteeltmuseum onderzoekt de klacht en beantwoordt deze schriftelijk binnen 30 dagen na ontvangst. Is het onderzoek dan nog niet afgerond, dan wordt dit aan de klager meegedeeld, evenals het vermoedelijke moment waarop dat wel het geval zal zijn.

Artikel 4.5
De bezoeker kan klachten, reclames en suggesties ter verbetering schriftelijk indienen.


Aansprakelijkheid van het museum

Artikel 5.1
Voor schade ontstaan als gevolg van door het Fruitteeltmuseum en/of derden aan bezoeker verstrekte prijsopgaven, mededelingen of andere vormen van informatie is het Fruitteeltmuseum nimmer aansprakelijk, behoudens indien en voor zover deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van het Fruitteeltmuseum en/of zijn medewerkers.

Artikel 5.2
Het verblijf van de bezoeker in het museumgebouw en de museumtuin is voor eigen rekening en risico.
Het museum is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of aan de bezoeker toegebracht letsel die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van het museum, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen het museum verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn.

Artikel 5.3
In geen enkel geval is het Fruitteeltmuseum gehouden een hoger bedrag aan schadevergoeding te betalen dan:

a. de daadwerkelijk betaalde toegangsprijs en daadwerkelijk gemaakte reiskosten of, indien dat meer is;

b. het door de verzekeraar van het Fruitteeltmuseum ter zake van de schade uitbetaalde bedrag, dan wel;

c. de ter zake van de schade van een andere derde verkregen vergoeding.

Artikel 5.4
Voor schade veroorzaakt aan voertuigen van de bezoeker is het

Fruitteeltmuseum nimmer aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade is ontstaan op of in het museum en deze schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het Fruitteeltmuseum en/of zijn medewerkers.

Artikel 5.5
Het Fruitteeltmuseum is nimmer aansprakelijk voor welke (in)directe schade dan ook, ontstaan als (in)direct gevolg van enig gebrek, enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig onroerend zaak waarvan het Fruitteeltmuseum houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van het

Fruitteeltmuseum staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het Fruitteeltmuseum en/of zijn medewerkers.

Artikel 5.6
Indien het Fruitteeltmuseum goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat het Fruitteeltmuseum daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is het Fruitteeltmuseum nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij het Fruitteeltmuseum opzettelijk schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van grove schuld van het Fruitteeltmuseum.

Artikel 5.7
De totale aansprakelijkheid van het Fruitteeltmuseum wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de bezoekovereenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade en zal in geen geval meer bedragen dan de onder 5.3 beschreven schadevergoedingsregeling.

Artikel 5.8
In geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van het Fruitteeltmuseum in geen geval meer bedragen dan de onder 5.3 beschreven schadevergoedingsregeling.

Artikel 5.9
Aansprakelijkheid van het Fruitteeltmuseum voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of loon, gemiste besparingen et cetera, is uitgesloten.

Artikel 5.10
De in artikel 5.3 genoemde maximum bedragen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van het

Fruitteeltmuseum of een van zijn functionarissen.


Overmacht

Artikel 6.1
Als overmacht voor het Fruitteeltmuseum die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming het Fruitteeltmuseum niet kan worden toegerekend, geldt iedere onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door het Fruitteeltmuseum zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

Artikel 6.2
Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan het Fruitteeltmuseum gebruik maakt bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van voornoemden.


Gevonden voorwerpen


Artikel 7.1
Door de bezoeker in het museumcomplex gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de balie van het museum.

Artikel 7.2
Het Fruitteeltmuseum zal zich zoveel mogelijk inspannen om de eigenaar of rechthebbende van het gevonden voorwerp te achterhalen. Gevonden voorwerpen waarvan, na een half jaar in bewaringneming door het

Fruitteeltmuseum, geen afgifte is gevraagd door de eigenaar of rechthebbende worden vernietigd.

Artikel 7.3
Ingeval de eigenaar of rechthebbende van een gevonden voorwerp zich meldt, heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar of rechthebbende zich deugdelijk te legitimeren.


Overige voorwaarden

Artikel 8.1
De toepasselijkheid van deze Bezoekvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere (contractuele) voorwaarden en/of regelingen van het Fruitteeltmuseum.


Toepasselijk recht

Artikel 9.1
Op deze Bezoekvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de bezoeker en het  Fruitteeltmuseum is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9.2
Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de bezoeker en het

Fruitteeltmuseum voortvloeien worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in Kapelle.


Deze Bezoekvoorwaarden van het Fruitteeltmuseum zijn vastgesteld door de directeur en gedeponeerd op 5 oktober 2012
onder nummer 51497743 bij de Kamer van Koophandel voor Zuidwest-Nederland te Middelburg.


De directeur van het Fruitteeltmuseum.
J.H.L. Oomen.


Privacyverklaring